help

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 In deze “Algemene Voorwaarden voor het gebruik van Parkmobile” wordt onder “Gebruiker” verstaan een particuliere parkeerder of een bedrijf welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor achteraf mobiel betalen voor parkeren via Parkmobile. Parkmobile Benelux BV (hierna te noemen “Parkmobile”) is een aanbieder van een systeem voor achteraf mobiel betalen voor parkeren dat zowel op straat als in aangesloten parkeergarages kan worden gebruikt.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden staan ter inzage op de website van Parkmobile (www.parkmobile.nl) en kunnen eventueel via de website als PDF worden gedownload. Parkmobile behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op de website. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Parkmobile en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parkmobile, omgekeerd is dit Parkmobile wel toegestaan.

2. Gebruikmaking van diensten van Parkmobile
2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, kenteken(s), mobiele telefoonnummer(s), NAW-gegevens, bedrijfsgegevens, bankrekeningnummer of credit card gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker terstond zelf door te voeren via zijn persoonlijke pagina op www.mijnparkmobile.nl
2.2 Gebruiker betaalt eenmalig inschrijfgeld per account, waaraan meerdere telefoonnummers en/of kentekens gekoppeld kunnen worden. Daarnaast betaalt Gebruiker maandelijks een abonnementsfee voor onbeperkt gebruik of een transactiefee voor elke keer dat met Parkmobile wordt betaald voor parkeren. Inning van de betaalservice fee geschiedt periodiek, gelijktijdig met de inning van de verschuldigde parkeergelden. De service fees staan op de website van Parkmobile vermeld en kunnen door Parkmobile worden aangepast na voorafgaande kennisgeving op de website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de persoonlijke pagina, mobiele website en Parkmobile App en met eventuele overige toegangs- en PIN-codes.
2.3 Gebruiker kan zijn parkeergelden plus de betaalservice fee achteraf betalen via een doorlopende automatische incasso of per credit card. Bij registratie dient de Gebruiker een keuze te maken uit de betaalmogelijkheden en de bijbehorende informatie te verstrekken.
2.4 Particuliere Gebruikers kunnen bij Parkmobile meerdere kentekens per mobiel telefoonnummer registreren, bijvoorbeeld van familieleden, collega’s of huisgenoten. Indien er meerdere kentekens aan een telefoonnummer zijn toegewezen, moet de Gebruiker bij het starten van een parkeeractie wel het juiste kentekennummer selecteren of doorgeven. Via www.mijnparkmobile.nl kan de Gebruiker zelf kentekens en mobiele telefoonnummers wijzigen, verwijderen of toevoegen.
2.5 Voor aan- en afmelding van een parkeeractie kan Gebruiker kiezen uit diverse aan- en afmeldfunctionaliteiten zoals bellen, sms’en,  (mobiel) internet of Parkmobile App. In het geval van bellen dient Gebruiker het aan- en afmeldnummer van Parkmobile te bellen en het keuzemenu te doorlopen (nummerherkenning dient ingeschakeld te zijn). Voor sms’en dient Gebruiker een sms-bericht te sturen naar de shortcode van Parkmobile zoals op de website en in de handleiding vermeld. Voor (mobiel) internet kan Gebruiker de instructies op de desbetreffende (mobiele) webpagina’s volgen. De Parkmobile App kan in de desbetreffende App Store, Market of World worden gedownload waarna Gebruiker de stappen van de App kan volgen. In het geval van mobiel internet en de Parkmobile App dient Gebruiker te beschikken over een (mobiele) internetverbinding.
2.6 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer van het betreffende gebied of garage, welke is aangegeven op aanduidingen op parkeerautomaten of –borden of garagetickets. Het gebruik van de GPS functionaliteit in de App is op eigen verantwoordelijkheid, Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de Parkmobile App voorgestelde parkeerzone.
2.7 Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van Parkmobile. Instructies door Parkmobile via de mobiele telefoon of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt dienen opgevolgd te worden.
2.8 Gebruiker begrijpt dat Parkmobile niet de verstrekker van de parkeerplaats of de parkeerdienst is.
2.9 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie aan- of afgemeld is nadat een bevestiging hiervan is ontvangen. Een eventuele opgelegde boete tussen het moment van parkeren c.q. wegrijden en aanmelding c.q. afmelding via de mobiele telefoon of internet is voor risico van Gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om niet te vergeten zich af te melden voor een parkeeractie. Gebruiker kan gebruik maken van een herinneringsservice via sms wanneer dit wordt aangegeven via www.mijnparkmobile.nl. Parkeren in strijd met deze Algemene Voorwaarden kan door de gemeente of andere parkeerdienstverlener worden beschouwd als parkeren zonder betaling.
2.10 Wanneer er sprake is van storing in het betaalsysteem van Parkmobile of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde parkeertegoed op andere wijze te betalen, bijvoorbeeld door een parkeerkaartje te kopen bij de traditionele betaalautomaat. Aanmelding is dan niet mogelijk. Voor afmelding in geval van storing kan men bellen met 0900-6665666 (lokaal tarief) of zichzelf afmelden via www.mijnparkmobile.nl.
2.11 Voor het achteraf betalen van parkeergelden in bij Parkmobile aangesloten parkeergarages dient Gebruiker te beschikken over een Parkmobile Token. Deze token kan worden besteld via mijnparkmobile.nl. In enkele parkeergarages is het mogelijk om in- en uit te rijden op het door Gebruiker bij Parkmobile geregistreerde en aan de Parkmobile Token gekoppelde kenteken. Toegang tot deze garages zal automatisch geschieden.
2.12 Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Parkmobile dan hoeft hij slechts een e-mail te sturen aan helpdesk@parkmobile.nl. Er is geen sprake van een opzegtermijn, de dienstverlening van Parkmobile wordt per eerste van de nieuwe maand gewoon gestaakt.
2.13 Parkmobile behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker o.v.v. een geldige reden op te zeggen of te weigeren.

3. Betaling
3.1 Parkmobile zal de bedragen voor parkeren, sms en overige dienstverlening achteraf  periodiek door middel van automatische incasso (SEPA Incasso Algemeen Doorlopend), of via de opgegeven creditcard innen.
3.2 De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeerbedrag wordt aangegeven op een door Parkmobile te verstrekken of op de mijnparkmobile.nl te vinden factuur. Indien Gebruiker een factuur wil ontvangen, dient hij deze zelf af te drukken op mijnparkmobile.nl.
3.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op de door hem of haar opgegeven bankrekening, zodat Parkmobile het bedrag voor parkeren en de overige diensten achteraf periodiek kan innen door middel van automatische incasso, de creditcard of andere door gebruiker bij registratie opgegeven betaalmethode.
3.4 Wanneer Gebruiker niet betaalt (bijvoorbeeld wegens storno of onvoldoende saldo op de bankrekening) wordt het account in het parkeersysteem geblokkeerd en worden er extra kosten in rekening gebracht. Wettelijke rente is verschuldigd vanaf twee weken na factuurdatum. Parkmobile is gerechtigd vorderingen van parkeerbelasting over te dragen aan de betreffende gemeenten en andere derden.
3.5 Wanneer Gebruiker kiest voor betaling achteraf via Parkmobile per creditcard berekent Parkmobile een toeslag van 3%; deze toeslag is ter dekking van de kosten voor de betalingen per creditcard. Voor betalingen achteraf via Parkmobile per automatische incasso worden geen extra kosten in rekening gebracht.
3.6 Parkmobile verstuurt een vooraankondiging per email (aan het door gebruiker bij registratie ingevoerde e-mailadres, mits opgegeven). Parkmobile zal in de vooraankondiging het af te schrijven bedrag alsmede het door gebruiker opgegeven betaalmethode vermelden. Parkmobile verstuurt de vooraankondiging tenminste 1 dag voorafgaande aan de automatische incasso.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Parkmobile is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de betaling van de bedragen voor parkeren, sms en overige dienstverlening.
4.2 Parkmobile is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van de diensten of het systeem van Parkmobile. De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot 100 Euro per gebeurtenis met een maximum van 1,000 Euro per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
4.3 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Parkmobile, zoals het aan- en afmelden van parkeeracties, het gebruik van internet alsmede de mogelijkheid van de ontvangst van (sms-) berichten, het verkrijgen van een gps-locatie, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, (mobiele) netwerken en diensten van derden. Parkmobile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken of diensten van derden, zoals het niet (tijdig) ontvangen van een (sms-) bericht of het starten van een parkeeractie in een verkeerde zone.

5. Toepasselijke wet- en regelgeving en gemeentelijk beleid
5.1 De gemeentelijke Parkeerverordening is van toepassing op alle Gebruikers van het Parkmobile systeem die in de betreffende gemeente parkeren en in geval van parkeren op private parkeerterreinen of parkeergarages (aanvullend) de algemene voorwaarden van de betreffende exploitant.
5.2 Parkeertarieven kunnen door de gemeenten gewijzigd worden. Dit is een gemeentelijke aangelegenheid waarvoor Parkmobile niet verantwoordelijk gehouden kan worden.
5.3 Parkmobile houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de persoonlijke pagina op www.mijnparkmobile.nl.

6. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Parkmobile of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.

Download de voorwaarden als PDF.