Onze app is veranderd, wat betekent dit voor jou? Meer info

Algemene spelvoorwaarden ‘EasyPark app 10 jaar’ 

 1. De ‘EasyPark app 10 jaar’ winactie (hierna te noemen de “Actie”) wordt georganiseerd door EasyPark Benelux B.V. gevestigd te (1112 XR) Diemen aan het adres Wisselwerking 40 (hierna “Parkmobile”) en dient ter promotie van de Parkmobile-dienstverlening (zie www.parkmobile.nl).
 2. De Actie loopt vanaf 2-8-2020 tot en met 8-8-2020 (hierna te noemen: de “Actieperiode”).
 3. Deelname aan de Actie is gedurende de Actieperiode mogelijk door te reageren en een derde persoon te taggen in het betreffende bericht op Facebook of Instagram. Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 4. Deelname aan de Actie is slechts mogelijk voor personen van 18 jaar of ouder.
 5. Voor een geldige deelname aan de Actie dienen de gevraagde gegevens juist en volledig te worden verstrekt.
 6. De met de Actie te winnen prijs (hierna te noemen: “Prijs’’) is een parkeertegoed ter waarde van € 10,- voor zowel de deelnemer als voor de derde persoon.
 7. Uiterlijk binnen vier weken na afloop van de Actieperiode zal op onpartijdige wijze
  uit het bestand met deelnemers die aan de Actievoorwaarden voldoen de winnaar
  van de Actie worden getrokken. De winnaar wordt uiterlijk binnen één week na deze trekking persoonlijk op de hoogte gesteld op het door hem of haar opgegeven e-mailadres. De winnaar heeft vervolgens 5 dagen de tijd om de Prijs te claimen. Mocht de winnaar niet binnen deze termijn reageren, dan vervalt het recht op de Prijs en behoudt EasyPark het recht voor om een andere winnaar overeenkomstig dit artikel aan te wijzen.
 8. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 9. De Prijs is gedurende 12 maanden beschikbaar na het moment waarop deze overeenkomstig artikel 7. Na deze periode vervalt (het restantbedrag van) de Prijs en kan de winnaar van de Actie hier niet langer aanspraak op maken.
 10. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en het recht op de prijs kan niet worden overdragen aan derden.
 11. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. De bestanden van EasyPark zijn leidend in dit verband en over de inhoud hiervan kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. EasyPark behoudt zich het recht voor deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten van deelname aan de Actie.
 13. Van deelname aan de Actie zijn in ieder geval de volgende personen uitgesloten: medewerkers van EasyPark en daaraan gelieerde entiteiten, alsmede medewerkers van bij de Actie betrokken leveranciers van EasyPark of gelieerde entiteiten.
 14. Deelnamen aan en/of gebruik van de gewonnen Prijs is geheel voor eigen risico van de deelnemer. Parkmobile, gelieerde entiteiten en toepasselijke partners zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de winnaar.
 15. De voorgaande aansprakelijkheidsuitsluiting geldt niet voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EasyPark of haar management.
 16. In verband met deelname aan de Actie en het – indien van toepassing – claimen van de Prijs dient de deelnemer bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie en de Prijsuitreiking. EasyPark is in dit kader gerechtigd de naam van de Prijswinnaar publiek bekend te maken. EasyPark zal de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en verwerking hiervan geschiedt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van EasyPark is beschikbaar in de ‘Privacyverklaring Parkmobile’ zoals gepubliceerd op de website van Parkmobile: https://parkmobile.nl/privacyverklaring/.
 17. Wanneer u in het kader van de Actie een applicatie bezoekt kan deze, als u daar toestemming voor hebt gegeven, alle informatie verzamelen die u zichtbaar heeft gemaakt voor “iedereen” op Facebook evenals de informatie die Facebook beschouwt als uw publiekelijk toegankelijke informatie. Deze bevat eveneens uw naam en profielfoto. Voor zover noodzakelijk voor de Actie gebruiken we deze informatie voor het functioneren van de applicatie en voor uitvoeren en het beheren van de Actie.
 18. EasyPark behoudt zich het recht voor de Actie op ieder moment (tussentijds) te beëindigen.
 19. EasyPark draagt zorg voor aangifte/inhouding van verschuldigde kansspelbelasting indien van toepassing.
 20. Deze Actievoorwaarden en overige informatie over de Actie zijn beschikbaar via https://parkmobile.nl/parkmobile-app-10-jaar-spelvoorwaarden/. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend door contact op te nemen via https://parkmobile.nl/contact.
 21. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
Copyright © 2023 Easypark. Alle rechten voorbehouden.